Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

 

Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym www.tkpak.pl

 1. Warunki Ogólne

  • Zamówienia można składać: Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

   • za pośrednictwem strony internetowej www.tkpak.pl

   • pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@tkpak.pl

  • Zamówienia nie będą realizowane w wypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.

  • Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie PayU SPECBUD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA , bądź na rachunku bankowym należącym do SPECBUD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w przypadku zwykłego przelewu bankowego. Przy wyborze opcji płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania zamówienia przez SPECBUD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  • Złożenie zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt 1 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Zawarciem umowy sprzedaży jest również akceptacja specyfikacji przedstawionej w ofercie wraz ze wszelkimi warunkami i zastrzeżeniami w niej podanymi.

  • Klient ma prawo odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostarczenia towaru, z następującym zastrzeżeniem: Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto. Cena netto podawana jest również w podsumowaniu zamówienia. W dokumencie sprzedaży (faktura VAT) do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawnymi.

   • zwrot towaru wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje na koszt klienta.

   • zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

   • zwracany towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu).

Zwrot ceny nastąpi w terminie 7 (siedem) dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

  • Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny netto określonej w ofercie, w przypadku zmian stawek celnych, podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliwa po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia.

  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, jak również zmiany oferowanego asortymentu bez podania przyczyny.

  • Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów, siły wyższej lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie kupującego w terminie 3 (trzy) dni roboczych od złożenia zamówienia.

  • Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Sprzedawcy, jak i do Kupującego, i któremu nie mogli Oni przeciwdziałać, działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, blokady portów, dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, powódź, huragan, i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

 

 

 

 1. Produkty oferowane do sprzedaży

  • Sklep oferuje następujące grupy produktów:

   • Palety drewniane: EUR Epal nowe oraz używane, nowe palety jednorazowe w wymiarach 1200x800 mm, 1200x1000 mm, 800x600 mm, 600x400mm, nowe palety typu CP

   • Palety plastikowe: o wymiarach 1200x800 mm, 1200x1000 mm, 800x600 mm, 600x400 mm, 1140x1140 mm oraz nadstawy plastikowe do palet o wymiarach 1200x800 mm, 1200x1000 mm i 800x600 wraz z pokrywami.

   • Palety exportowe: palety kartonowe oraz wykonane z masy celulozowej o wymiarach 600x400 mm, 800x600 mm, 1200x800 mm i 1200x1000 mm.

   • Nadstawy paletowe drewniane o wymiarach 800x600 mm, 1200x800 mm, 1200x1000 mm wraz z pokrywami oraz akcesoriami typu: narożniki plastikowe, przegrody oddzielające, narożniki dystansujące.

   • Pojemniki plastikowe: do dystrybucji z pokrywami, pojemniki gniazdowe, pojemniki pałąkowe, warsztatowe, pojemniku typu euronorm oraz pojemniki składane.

   • Skrzynie plastikowe stałe oraz składane wraz z pokrywami

     

 

 1. Warunki oraz koszty dostawy

  • Zamówione produkty dostarczamy na adres dostawy wskazany przez kupującego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • W przypadku zamówień w kwocie netto przekraczającej 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) koszt transportu ponosi Sprzedawca.
   W przypadku zakupu na mniejszą kwotę, do ceny sprzedaży zostanie doliczony koszt transportu w wysokości 260
    (dwieście sześćdziesiąt złotych).

  • Dostawa towaru następuje w terminie określonym w ofercie. Jednakże termin dostawy ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający dokonanie dostawy, jeżeli: W przypadku zmiany przez sprzedawcę terminu realizacji zamówienia, sprzedawca powiadomi klienta o zmianie terminu realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, klient ma prawo do pisemnej rezygnacji w terminie 3 (trzy) dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.

   • opóźnienie jest wynikiem okoliczności, których nie można było przewidzieć chwili złożenia zawarcia umowy,

   • opóźnienie jest wynikiem okoliczności, na które Sprzedawca nie miał wpływu ( siła wyższa) lub

   • opóźnienie było wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania Kupującego.

  • W określonych przypadkach Sprzedawca może zastrzec, że warunkiem wydania towaru jest uiszczenie przez Kupującego przedpłaty (zaliczki). Wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi Kupującego, a jeżeli transport dokonywany jest bezpośrednio przez Sprzedawcę z chwilą zakończenia rozładunku towaru. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści oraz ciężary związane z towarem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący jest zobowiązany zapewnić rozładunek towaru w miejscu dostawy. Koszty rozładunku oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w jego trakcie ponosi Kupujący.

 

 1. Płatności:

  • Obowiązują cztery rodzaje płatności za zamówione towary:

  • Płatność przelewem przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować na rachunek bankowy SPECBUD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA o numerze 38175010770000000030685978 w tytule przelewu należy wpisać login kupującego zarejestrowany w sklepie www.tkpak.pl oraz numer zamówienia.

  • Płatność przelewem poprzez system PayU. Po kliknięciu na klawisz WYŚLIJ ZAMÓWIENIE nastąpi przekierowanie do wybranego banku w celu dokonania przelewu. W przypadku niektórych banków (BANK POCZTOWY, BNP PARIBAS, CITI BANK, GETIN BANK , PLUS BANK, MILLENIUM BANK ) nastąpi wygenerowanie danych do przelewu. Nie należy zmieniać kwoty transakcji oraz nie modyfikować otrzymanego tytułu wpłaty. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie przelewu natychmiast po złożeniu zamówienia.

  • Płatność kartą kredytową poprzez system PayU. Po kliknięciu na klawisz WYŚLIJ ZAMÓWIENIE zostaną Państwo przeniesieni do Centrum Autoryzacji Transakcji Elektronicznych Platnosci.pl PayU S.A. gdzie pojawi się odpowiedni formularz do wprowadzenia danych karty kredytowej.

  • Gotówką przy odbiorze przesyłki u kuriera.

 

 1. Cena sprzedaży i warunki płatności.

  • Faktury VAT są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych działań podjętych na szkodę Sprzedawcy, zastrzega on sobie prawo wstrzymania dostaw do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody w realizacji zamówienia. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania jego odbioru bądź wycofania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt f oraz ust. 2 pkt d niniejszego regulaminu, Sprzedawca nalicza karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

 

 1. Zastrzeżenie prawa własności.

  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu zapłaty całości ceny sprzedaży przez Kupującego.

 

 1. Faktury VAT

  • Każda transakcja udokumentowana jest fakturą VAT, która jednocześnie stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji.

  • Faktura dostarczana jest do Państwa wraz z wysyłanym towarem (naklejona na przesyłkę) lub drogą elektroniczną (w sytuacji gdy adres płatnika jest rózny od adresu dostawy) na adres mailowy wskazany podczas składania zamówienia. W przypadku zamówienia realizowanego częściowo (zgodnie z informacją podaną w potwierdzeniu zamówienia), faktury będą wystawiane za każdą dostawę częściową oddzielnie.

  • W formularzu zamówienia należy określić dane odbiorcy faktury oraz adres dostawy zamówionych produktów.

 

 1. Warunki reklamacji

  • Sprzedawca udziela kupującemu gwarancji. Jeżeli w ofercie okres gwarancji nie został wydłużony, przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 (dwanaście) miesięcy.

  • Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych tkwiących w towarze sprzedanym.

  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

  • Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia uszkodzonego towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez sprzedawcę, chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym towar znajdował się w chwili ujawnienia się wady. W przypadku uznania reklamacji, koszt transportu zostanie pokryty przez sprzedawcę.

  • Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych kupujący ma obowiązek wyraźnego zaznaczenia tego faktu na liście przewozowym. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na kupującego.

 

 1. Postanowienia końcowe

  • W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego

  • W przypadku zaistnienia sporu związanego z zawartą umową, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w drodze wzajemnych negocjacji, Sądem właściwym miejscowo i rzeczowo dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.

  • Kupujący, akceptując Ogólne Warunki Sprzedaży wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

  • Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl